ДНЗ №37
 
Счетчик посещений Counter.CO.KZ
 
 

 
 
Освітній проект

скачати файл   

Освітній проект

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕАБІЛІТАЦІЇ (АБІЛІТАЦІЇ) ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Інформаційні дані про авторів:

 

       Мартинова Світлана Вікторівна, «спеціаліст вищої категорії»,  має нагрудний знак «Відмінник освіти України»,  звання  «вихователь-методист», стаж роботи 33 роки - керівник проекту.

І. ЕТАП ІНІЦІЮВАННЯ.

Аналіз, діагностика та оцінка поточного стану об'єкта проектування, виявлення в ньому недоліків, протиріч.

     Поява нових інформаційних технологій та постійне зростання об'єму інформації потребує від спеціалістів майже всіх галузей уміння користуватися інформацією та комп'ютерними технологіями.
     Сучасна освіта неможлива без впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які дозволяють доставити в будь-які точки людського простору не тільки інформацію, але й сучасну методику, технологію освіти з метою розкриття інтелектуального та творчого потенціалу особистості.
     На сучасному етапі особливої актуальності набуває впровадження інформаційних технологій в освіту дітей з обмеженими можливостями за здоров'ям. За оцінками експертів  кількість таких дітей становить 2-5% від загальної кількості.
     З дітьми-інвалідами неможливо ефективно використовувати в їхній освіті методики і технології, призначені для здорових дітей. Для них необхідно створювати  власні освітні програми (індивідуальні освітні траєкторії). Варто відмітити, що адекватна освіта є вирішальним фактором адаптації дітей цієї групи в сучасне суспільство. В процесі такого особистісно-орієнтованої освіти в таких групах існує міграція її членів до норми, вони стають повноцінними учасниками суспільства, в них  проявляються інтелектуальні та творчі таланти, вирішуються питання соціалізації та адаптації.
   Для дітей інвалідної групи  роль нових інформаційних технологій дуже важлива.   Саме вони  можуть виявитися пусковим механізмом до розвитку, дозволити активізувати їхні компенсаторні механізми та сприяти корекції порушених функцій. При навчанні за допомогою комп'ютера активізується робота різних аналізаторів: зорового, слухового, тактильного, а отже полегшується засвоєння нових знань, покращується запам'ятовування та відтворення матеріалу.

Аналіз наукових досліджень, теоретичне обґрунтування визначеної проблеми.

    Законом України «Про дошкільну освіту», ст.7 окреслено завдання фізичного розвитку дитини : «..збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини».
    В ст.11 визначено, що  дошкільний заклад :
- «створює безпечні і нешкідливі умови розвитку, виховання і навчання дітей,  режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я...»;
- «сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному і 
  фізичному розвитку дітей».
     У Законі України «Про інформаційний суверенітет та інформаційну безпеку України» інформаційні технології   визначено як «...матеріалізовані на базі інформаційної інфраструктури види, способи і методи діяльності та застосування  технічних засобів, призначених для створення, накопичення, зберігання, поширення та використання інформації».
      Вітчизняні та зарубіжні вчені проводять дидактичні та психолого-педагогічні дослідження проблеми впровадження інформаційно-комунікацій-них технологій у навчальний процес. Дидактичні та методичні розробки застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освіті визначено у працях Є.Ф. Вінниченка, О.В. Вітюка, М.І. Жалдака, О.Б. Жильцова,           О.I. Кукушкiної.   Зокрема  О.І.Кукушкіна підкреслює, що навчання з використанням комп'ютера потрібно проводити не за логікою можливостей комп'ютерної техніки, а адекватно логіці психофізичного розвитку дитини з певними обмеженнями життєдіяльності. 
      Питання корекційного навчання дітей з обмеженнями життєдіяльності з урахуванням їх пізнавальних можливостей та психофізичних особливостей вивчали вітчизняні науковці В.І. Бондар, Л.С. Вавіна, В.М. Синьов, Є.П. Синьова, В.В. Тарасун, В.Є. Турчинська, Т.В. Сак, М.К. Шеремет, О.П. Хохліна та ін.
     Для формування уявлень та понять при вивченні багатьох дисциплін особливе значення має наочність. За допомогою технічних засобів можуть бути представлені схеми, таблиці, фотографії, ілюстрації, моделі, муляжі, аудіо- та відеоматеріали. Комп'ютер, як універсальний засіб обробки та збереження інформації, здатний частково замінити деякі наочні засоби навчання. Використання мультимедійних програм, електронних підручників, інтернет-ресурсів підвищує інтерес до навчання, покращує якість освіти, сприяє систематизації наявних знань. Навчання з використанням комп'ютера, за визначенням ЮНЕСКО, - це система освітньо-розвиваючих процесів у дидактичному комп'ютерному середовищі.

     СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Голубев В.В. Управление инновационной деятельностью в средней школе (Электронный ресурс). - Ресурс доступа: http://pages.marsu.ru/iac/educat/ nauka/_priwate/metodmater.html
  2. Демьянчук Р.В. Психология инновационной деятельности // «Инновации Петербургской школы»: материалы конференции. - СПб. - Ресурс доступа: http://www.petersburg-edu.ru/?page=198.
  3. Рефлексия учителей на этапе послевузовского образования: пособие/ под редакцией М.М. Корнелович. - Гродно: ГрГУ, 2009

Ресурсне та правове забезпечення проекту

     Дошкільний навчальний заклад № 37 санаторного типу  для дітей з малими та згасаючими формами туберкульозу має здоров'язбережувальне спрямування своєї діяльності в освітньому просторі міста.
      Педагогічний  та медичний склад  дошкільного закладу має достатній рівень професійної компетенції і можливостей для реалізації даного проекту.
    

     І. ЕТАП  БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ  РОБОТИ

Усвідомлення мети проектування, прогнозування варіантів і ймовірності досягнення цілей.

Метою проекту є:
    створення банку даних спеціальних комп'ютерних програм для дітей, що мають обмежені можливості;
  сприяння використанню інформаційно-комп'ютерних технологій в процесі індивідуалізації та корекційного навчання з метою забезпечення кожній дитині прийнятного для нею темпу та способу засвоєння матеріалу;
   адаптація методичних рекомендацій щодо застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньо-реабілітаційній роботі з дітьми дошкільного віку.
Очікувані результати:
    впровадження ІКТ програм в практику роботи з дітьми, що мають обмежені можливості;
    виявлення інтелектуальних та творчих талантів дітей-інвалідів, вирішення питань їхньої  соціалізації та адаптації.
Концептуалізація проектного педагогічного задуму
Концептуальними положеннями нашого освітнього проекту є:
      забезпечення комплексного підходу до впровадження ІКТ в роботі з дітьми, що мають обмежені можливості;
     здійснення індивідуального підходу до кожного вихованця на основі  врахування індивідуальних психологічних та фізичних особливостей;
     забезпечення тісної співпраці з родинами вихованців, які мають дітей з обмеженими можливостями.

 

Етапи реалізації проекту

Етапи роботи

Зміст діяльності

Підготовчий

        ознайомлення з роботою Вінницького обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Промінь».

Практичний етап

         розмістити на сайті ДНЗ інформацію про використання ІКТ технологій  для дітей дошкільного віку, які мають обмежені можливості;

        надавати методичну та інформаційну допомогу батькам, що виховують таких дітей;

         створити банк даних спеціальних комп'ютерних програм для навчання дітей з обмеженнями життєдіяльності, розрахованих на покроковий розвиток у  різноманітних змістових областях;

        брати участь в  міських програмах підтримки дітей-інвалідів;

         інформувати родини, в яких виховуються діти-інваліди про можливість участі в індивідуальних освітніх програмах, олімпіадах, фестивалях тощо.

Підсумковий етап

 -   підготовка інформації про виконання проекту .

Тривалість освітнього проекту  1 рік

 

Нормативні документи щодо інклюзивної освіти

 ІКТ  В РОБОТІ З ДІТЬМИ, ЩО МАЮТЬ ОБМЕЖЕНІ МОЖЛИВОСТІ

 

 

 ОСОБЛИВОСТІ  ІНКЛЮЗИВНОЇ  ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ

 

Back to TOP