ЗДО № 37
 
Счетчик посещений Counter.CO.KZ
 
 

 
 
Система медико-педагогічного контролю

 

СИСТЕМА МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

 

З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ  У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 37

 

І.Контроль за станом здоров'я, нервово-психічного та фізичного розвитку дітей

5

Тема контролю

Мета контролю

Методи контролю

Виконавець

Корекційна робота

Очікувані результати

1.

- медичні огляди з комплексним медичним обстеженням;

 

виявити стан здоров'я дітей, проаналізувати готовність функціональних систем організму до фізичних навантажень

візуальний огляд

прослуховування

антропометричні виміри

обстеження шкіри дітей, обстеження постави,

планетографія,

пульсометрія,

огляд лікарями вузької спеціалізації

лікар

 

медсестри

 

медсестри

 

лікарі вузької спеціалізації

підібрати комплекси фізкультурно-оздоров-чої роботи для дітей різних медичних груп за станом їх здоров'я;

комплекси лікувально-корекційної гімнастики для дітей з вадами постави та стопи

розподіл дітей на медичні групи;

своєчасний перегляд питань про переведення дітей з однієї медичної групи в іншу та про зміну медичних призначень;

 

2.

- функціональні проби на визначення можливостей серцево-судинної та дихальної систем

виявити  рівень можливостей серцево-судинної та дихальної систем до фізичних навантажень

проба зі зміною положення тіла (ран. вік)

проба Мартинє-Кушелев-ського (дошк.вік)

Проба Руфьє (ст. д/вік)

Проба РWС з використан-ням степ-тесту 170

лікар

індивідуальні призначення обсягів, доз фізичних навантажень у руховому режимі та загартуванні

Забезпечення індивідуального  фізичного навантаження для кожної дитини відповідно до функціональних можливостей  її серцево-судинної та дихальної систем

3.

- визначення дина-міки фізичного розвитку дітей і показників захворюваності       (по кожній групі та закладу загалом)

виявити рівень розвитку  рухової сфери дітей

спостереження за виконанням рухів, виявлення відхилень в руховій сфері дітей

вихователь-методист

завідуюча

індивідуальна робота з дітьми над вдосконален-ням техніки виконання основних рухів

оволодіння дітьми програмовими рухами, сформованість рухових умінь та навичок, низький рівень захворюваності

ІІ. Контроль за розвитком рухів і фізичних якостей у дітей

1.

- обстеження фізичної підготовленості дітей за середніми показниками розвитку рухів та фізичних якостей з урахуванням кількісних і якісних показників рухової підготовленості хлопчиків і дівчаток;

виявити рівень фізичної підготовленості дітей за середніми показниками з врахуванням віку та статі дітей

 

 

обстеження основних показників фізичного розвитку;

статистична обробка результатів виконання дітьми рухів;

крокометрія.

хронометрування часу активної рухової діяльності

інструктор з фізкультури вихователь-методист

завідуюча

індивідуальна робота з дітьми з розвитку рухів за середніми показниками;

розробити систему індивідуальної роботи з дітьми низького рівня рухової підготовленості

Високий та середній рівень фізичної підготовки, оволодіння технікою виконання основних рухів; аналіз динаміки змін у розвитку рухів та фізичних якостей дітей відповідно до програмних нормативів для різних вікових груп;

активна рухова діяльність дітей

ІІІ. Оцінка організації, змісту, методики проведення форм роботи з фізичного виховання

1.

- систематичність, тривалість та раціональність розподілу часу між структурними частинами;

визначення тривалості структурних частин заняття

спостереження;

визначення тривалості кожної з структурних частин заняття

вихователь-методист

розробити таблицю тривалості занять та його структурних частин для всіх вікових груп

дотримання тривалості та раціонального розподілу часу між структурними частинами, забезпечення відповідної рухової активності та фізичного навантаження в кожній з них

2.

- зміст, послідовність дібраних вправ та інших засобів, їхнє дозування;

визначення рівня практик-них вмінь і навичок педагогів  у виборі та проведенні фізичних вправ

спостереження, аналіз документації, аналіз якості виконання вправ дітьми

завідуюча

вихователь-методист

складання комплексів гімнастичних вправ на виправлення вад постави, стопи, дихання тощо

використання  цікавих вправ, достатнє дозування, якісне виконання вправ дітьми

3.

- норми загартування;

визначити  якість та резуль-тативність про-ведення загар-товуючих захо-дів, дотримання головних принципів загартування

спостереження, замірювання температури повітря в приміщення, води для загартування, бесіда з дітьми

вихователь-методист

лікар

медсестри

розробити комплекс загартовуючи процедур для ослаблених дітей

наявність умов для загартування;

Високий рівень організації та результативності загальних та спеціальних загартовуючи заходів, використання супутніх заходів та нетрадиційних методик оздоровлення

4.

- методи і прийоми проведення кожного заходу;

виявити рівень педагогічної майстерності педагогів в організації фізкультурно-оздоровчих заходів

спостереження, хронометрування моторної щільності, виведення графічної кривої пульсу, оцінка зовнішніх показників втомлюваності

завідуюча

вихователь-методист

лікар

медсестра

розробити структуру формування рухових вмінь і навичок, перспективний план вивчення техніки основних рухів

відповідність теми й змісту заходів визначеним завданням та обраній формі проведення;

високий ступінь реалізації поставлених завдань

достатній рівень фізичного навантаження, інтерес дітей до фізичних вправ, оптимальна рухова активність, невеликий ступінь втомлюваності, моторна щільність заняття в межах 60-80%

5.

- раціональність вибору способів організації дітей та використання інвентаря,

виявити рівень техніки виконання основних рухів, раціональне використання фізкультурного та ігрового інвентаря

спостереження,

аналіз документації, перспективного плану вивчення основних рухів

вихователь-методист

оформлення графічних схем розміщення обладнання та інвентаря  при різних способах організації дітей на занятті

високий та середній рівень техніки виконання основних рухів,  послідовний добір вправ, оптимальна рухова активність, позитивний стан здоров'я.

6.

- попередження травматизму дітей;

перевірка виконання профілактичних заходів щодо запобігання дитячому травматизму

 

візуальний огляд обладнання, бесіда з вихователем та дітьми, аналіз календарних планів з питань роботи з безпеки життєдіяльності

завідуюча

вихователь-методист медсестра

завгосп

 

усунення можливих несправностей фізкультурного та ігрового обладнання, добірка методичних рекомендацій з питань БЖ

наявність справного, естетичного обладнання, відсутність травм у дітей;

знання вихователями та дітьми правил безпеки життєдіяльності

7.

- робота з батьками

виявити якість та ефективність роботи з батьками щодо фізичного виховання дітей

спостереження, аналіз планів навчально-виховного процесу, вивчення документації по роботі з батьками, анкетування

завідуюча

вихователь-методист

планування роботи з батьками, які мають проблеми фізичного виховання та розвитку дітей

бажання батьків працювати над розвитком фізичних якостей дітей в родині, наявність досвіду сімейного виховання з фізичного розвитку дітей

ІV.Оцінка впливу різних організаційних заходів на дитячий організм

1.

- щомісячне визначення загальної та моторної щільності фізкультурних занять, інших форм роботи  

визначення загальної та моторної щільності заняття, його тренуючого ефекту

індивідуальне хронометрування ступеня фізичних і психічних навантажень на дитину,  візуальна оцінка зовнішніх ознак втоми; підрахунок частоти дихання; пульсометрія для побудови фізіологічної кривої фізкультурного заняття - графіка пульсометрії)

лікар

медсестри

вихователь-методист

розробити комплекс показників оцінки фізкультурного заняття

активна рухова діяльність дітей на заняттях

моторна щільність заняття в межах 60-80%

пульсометрія та рівень втомлюваності  в межах допустимих норм

2.

- контроль за реакціями на загартування у дітей, особливо у новачків та ослаблених;

вивчення педагогами індивідуально-типологічних особливостей дітей

спостереження, бесіди, вивчення документації, призначень в листах здоров'я

вихователь-методист

лікар

медсестра

проведення консультації з питань реалізації принципу індивідуалізації роботи з дітьми під час загартовуючих процедур

глибокі знання вихователями індивідуальних особливостей дошкільнят, вміння знайти індивідуальний підхід до кожного з них;

 позитивні реакції дітей на загартування.

3.

- узагальнення даних про стан їхнього здоров'я та про зміну показників захворюваності

результативність фізкультурно-оздоровчої роботи

вивчення документації, висновків лікарів, результатів обстежень

лікар

зміна індивідуальних лікарсько-профілактичних заходів для дітей

висока результативність фізкультурно-оздоровчої роботи, високий процент оздоровлених дітей, зміна медичних призначень, зменшення кількості дітей другої та третьої медичних груп, зниження рівня захворюваності

V. Контроль за організацією рухового режиму

1.

- доцільність та достатність поєднання в режимі дня різних форм роботи з фізичного виховання;

 

створення умов для збереження та зміцнення здоров'я дітей

перегляд режимних процесів,

аналіз діяльності педагога,

спостереження,

бесіди з дітьми та педагогами

завідуюча

вихователь-методист

бесіда з педагогами та помічниками вихователів з питань раціонального розподілу обов'язків при проведенні різних режимних процесів

чітка організація режимних процесів, відсутність порушень режиму,

високий рівень працездатності дітей

2.

визначення шляхом хронометрування та аналіз показників тривалості виконуваних рухів за день чи інший часовий відтинок, кількості локомоцій протягом дня залежно від віку та статі дітей, пори року тощо;

виявлення рівня педагогічної майстерності педагогів в організації оптимального рухового режиму протягом дня

спостереження за режимними процесами,

бесіди з дітьми та педагогами, хронометрування

завідуюча

вихователь-методист

консультація з педагогами з питань організації оптимального рухового режиму під час прогулянок на свіжому повітрі

ефективна організація оптимального рухового режиму, чергування різних видів діяльності, дотримання структури прогулянки, достатня  рухова активність незалежно від пори року

VІ.  Нагляд за санітарно-гігієнічними умовами

1.

- утримання місць занять ( групові приміщення, фізкультурні та музичні зали, басейни, спортивні та ігрові майданчики, рекреації);

виконання працівниками санітарно-гігєнічного, повітряного, світлового режиму

візуальний огляд, спостереження, бесіда.

медсестри

проведення індивідуальної та групової роботи з техперсоналом з питань дотримання графіка прибирання та провітрювання,

проведення консультації з педагогами щодо розташування ігрових осередків для дітей у місцях з найбільшим освітленням

утримання в ідеальній чистоті приміщень, де перебувають діти, дотримання режиму провітрювання, достатнє освітлення,

чітка робота персоналу групи в процесі організації санітарно-гігієнічного режиму

2.

- стан фізкультурного обладнання та інвентаря в приміщеннях та на майданчиках;

дотримання санітарно-гігієнічних вимог до спортивного інвентаря та фізкультурного обладнання

візуальний огляд

спостереження за використанням інвентаря

завідуюча

 завгосп

усунення можливих несправностей фізкультурного та ігрового обладнання

наявність справного обладнання в приміщеннях та на майданчиках, відсутність травм у дітей.

 

3.

- стан одягу та взуття дітей для щоденного перебування в групах та для прогулянок, для участі в різних формах роботи з фізвиховання;

дотримання гігієнічних вимог до одягу та взуття в різні пори року

візуальний огляд, бесіди з батьками

завідуюча

вихователь-методист

оформлення для батьків практичних рекомендацій щодо добору одягу та взуття для перебування в групах та на прогулянках в різні пори року для занять фізичними вправами

забезпечення дітей одягом та взуттям відповідно до сезону для занять фізкультурою в приміщенні та на майданчику

4.

- організація та проведення гігієнічних процедур

виявити рівень практичних вмінь вихователів в організації та проведенні гігієнічних процедур, рівень сформованості культурно-гігієнічних навичок дітей

 

перегляд гігієнічних процедур: вмивання, одягання, їжа тощо,  аналіз календарного планування з питань гігієнічного виховання дітей, бесіда з дітьми

вихователь-методист

добір ефективних методичних прийомів навчання дітей гігієнічним процедурам

високий рівень володіння вихователями мето

Back to TOP